Boy Names baby name Daksi

What does the name Daksi mean?

The meaning of the name “Daksi” is: “Son of Daksa”.