Girl Names baby name Eirwen

What does the name Eirwen mean?

The meaning of the name “Eirwen” is: “Snow white”.