Girl Names baby name Haumiatikitiki

What does the name Haumiatikitiki mean?

The meaning of the name “Haumiatikitiki” is: “A guardian of the fern root”.