Boy Names baby name Kadamba

What does the name Kadamba mean?

The meaning of the name “Kadamba” is: “Cloud; orange flower”.