Boy Names baby nameAcastus

What does the name Acastus mean?

The meaning of the name “Acastus” is: “An Argonaut”.