Boy Names baby nameAnoki

What does the name Anoki mean?

The meaning of the name “Anoki” is: “Actor”.