Boy Names baby nameBarton

What does the name Barton mean?

The meaning of the name “Barton” is: “Barley Farm”.