Boy Names baby nameHadrien

What does the name Hadrien mean?

The meaning of the name “Hadrien” is: “From Hadria”.