Both, Boy Names, Girl Names baby nameIrirangi

What does the name Irirangi mean?

The meaning of the name “Irirangi” is: “Spirit voice”.