Both, Boy Names, Girl Names baby nameMana’olanakeiki

What does the name Mana'olanakeiki mean?

The meaning of the name “Mana'olanakeiki” is: “Child of hope”.