Girl Names baby nameOdelia

What does the name Odelia mean?

The meaning of the name “Odelia” is: “I will praise God”.