Boy Names baby nameTrayton

What does the name Trayton mean?

The meaning of the name “Trayton” is: “Settlement near trees; three”.