Boy Names baby nameYoshio

What does the name Yoshio mean?

The meaning of the name “Yoshio” is: “Righteous man”.