Girl Names baby nameZalika

What does the name Zalika mean?

The meaning of the name “Zalika” is: “Well-born”.