Boy Names baby nameZalman

What does the name Zalman mean?

The meaning of the name “Zalman” is: “Peaceful & Quiet”.