Boy Names baby nameZikomo

What does the name Zikomo mean?

The meaning of the name “Zikomo” is: “Thank You”.