Boy Names baby nameIetoro

What does the name Ietoro mean?

The meaning of the name “Ietoro” is: “Pre-eminence”.