Boy Names baby nameNewton

What does the name Newton mean?

The meaning of the name “Newton” is: “New Town”.