Boy Names baby nameOdysseas

What does the name Odysseas mean?

The meaning of the name “Odysseas” is: “Full of wrath”.