Boy Names baby nameShelton

What does the name Shelton mean?

The meaning of the name “Shelton” is: “A ledge - literally "shelf town"”.