Both, Boy Names, Girl Names baby nameZenon

What does the name Zenon mean?

The meaning of the name “Zenon” is: “Stranger var. of Xenon”.