Both, Boy Names, Girl Names baby nameAukai

What does the name Aukai mean?

The meaning of the name “Aukai” is: “Seafarer”.