Boy Names baby nameHeketoro

What does the name Heketoro mean?

The meaning of the name “Heketoro” is: “Fairy spirit”.