Boy Names baby nameOdysseus

What does the name Odysseus mean?

The meaning of the name “Odysseus” is: “Full of Wrath”.