Boy Names baby nameXanthias

What does the name Xanthias mean?

The meaning of the name “Xanthias” is: “Yellow”.