Boy Names baby nameZeroun

What does the name Zeroun mean?

The meaning of the name “Zeroun” is: “Respected, Wise”.